torek, 25. marec 2014

Upokojenci zahtevali dopolnila k poročilu o poslovanju ZZZS

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je lansko leto končal s skoraj 659.000 evrov minusa, ki so ga pokrili z lastnimi viri, je na današnji seji skupščine ZZZS, ki se je seznanila s poslovanjem zavoda v letu 2013, dejal generalni direktor ZZZS Samo Fakin. Skupina upokojencev v skupščini ZZZS pa je zahtevala dopolnila k poročilu o poslovanju za leto 2013.V poslovnem poročilu upokojenci pogrešajo kritične in analitične ocene v kolikšni meri so v preteklem letu lahko zavarovanci uresničevali svoje pravice, kakšno je bilo njihovo zadovoljstvo, dostopnost do storitev, kolikšen vpliv so zavarovanci imeli na sprejemanje odločitev in upravljanje s področjem zdravstvenega zavarovanja.

Nadalje pogrešajo vsebinsko oceno uspešnosti porabe sredstev, ki jih delodajalci in delojemalci namenjamo za zdravstvene storitve. Kazalniki učinkovitosti poslovanja zdravstvenih zavodov so poslovne narave in tega ne povedo. O projektu IZDATKI ZS (zdravstvene storitve) bi želeli izvedeti kaj več, predvsem upokojenci hočejo njegovo čimprejšnjo popolno uveljavitev. Seveda pa morajo podatki iz projekta biti podlaga za ukrepanje.Na področju pogajalskih postopkov in ukrepih za krepitev zdravja je premalo povedanega, kaj je ZZZS s tem dosegel, in kakšni so bili rezultati pri spreminjanju zdravstvenih razmer, stanja na področju zavarovanja, v boljši dostopnosti do storitev, racionalnosti v koriščenju sredstev itd. Potrebno bi bilo poudariti tudi možnosti za oblikovanje programov zdravstvenih storitev, ki uvajajo aktivno udeležbo posameznikov v skrb za boljše zdravje in za posebne namenske, ki bi ga naj nosilec zavarovanja posebej finančno spodbujal.

Povsem enako bi moralo biti pri financiranju izvajalcev, kjer cena storitev oziroma dohodek bolnišnic ne bi bila več odvisna le od količine in vrste opravljenih storitev, temveč tudi od kakovosti izvajalca in doseženih načrtovanih ciljev pri spreminjanju zdravstvenih razmer obravnavane populacije, pri zmanjševanju stroškov, pri zmanjševanju porabe zdravil itd.V Skupščini upokojenci že leta opozarjajo o potrebi vlaganj v preventivne programe za krepitev, varovanje zdravja, za preprečitev obolenj. ZZZS namenja nekaj sredstev za te namene, vendar o porabi tega denarja, predvsem pa o uspešnosti teh programov ne zvemo nič. Upokojenci menijo, da so ti in še nekateri drugi izdatki premalo analitično izkazani, niso razkriti.

Še vedno je neurejen sistem financiranja DSO (domov starejših občanov), zelo nelogično se upokojencem zdi, da v letu 2013 noben DSO ni imel stanovalcev, ki bi potrebovali najvišjo stopnjo zdravstvene nege. Vejo pa, da so obravnavani v DSO stanovalci, ki so traheostomirani, z obsežnimi preležaninami, .....Sprašujejo se, če so kriteriji ustrezni???Vse te zahteve so združili v pet točk. Skupščina ZZZS je potrdila vse razen tretje točke, ki se je glasila:

Strokovne službe analitično po namenih in nosilcih razkrijejo izdatke za:

- Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam v znesku 935.743 evrov s poročili o uspešnosti porabe sredstev ;

- Odhodke za dejavnost obvezne socialne varnosti in transferi neprofitnim organizacijam v znesku 67.523, 093 evrov s poročili o uspešnosti porabe sredstev;

- Zagotavljanje stroškov izjemnih povračil po določbah 259. čl. Pravil v znesku 3.130.062 evrov, ti stroški v letu 2013 beležijo 25% porastFrancka Ćetković iz skupine upokojencev je po glasovanju za seniorji.info dejala: "To je čudno, da člani Skupščine ZZZS ne želijo razkritja nekaterih izdatkov, ki bi naj bili namenjeni preventivni dejavnosti in ne želijo informacij o tem, koliko ti programi dejansko vplivajo na preprečevanje obolenj.

Z razpravo in sklepi smo želeli upokojenci opozoriti, da mora ZZZS biti bolj usmerjena v potrebe zavarovancev, mora biti njim v pomoč pri uresničevanju njihovih pravic.....prav tako bi po našem mnenju morali več narediti za to, da bi porabljena sredstva res prispevala k ohranitvi, varovanju zdravja, k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva."Na današnji seji so sprejeli tudi pravilnik o določitvi izhodišč za cenovne standarde medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in pravilnik o uvrščanju in izločitvi medicinskih pripomočkov na seznam medicinskih pripomočkov. Sprejetje obeh aktov pomeni pomemben korak pri sistemskem zagotavljanju medicinskih pripomočkov, opozarjajo v zavodu.

Za vse medicinske pripomočke bodo najprej določili minimalne tehnične zahteve, česar danes ni, je medijem pojasnil Drago Perkič z oddelka za medicinske pripomočke na ZZZS. Seznam pripomočkov pri zdravljenju inkontinence in sladkorne bolezni, ki sta dve najpomembnejši skupini medicinskih pripomočkov, želijo po njegovih besedah vzpostaviti v letu dni.Samo Fakin je opozoril, da bo letno poročilo o poslovanju zavoda za leto 2013 predloženo v sprejetje skupščini po prejetju končnega revizijskega poročila računskega sodišča na poročilo.

Foto: Janez Platiše