sreda, 19. december 2012

ZPIZ je pred velikim izzivom

Na 30. seji Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) so sprejeli finančni načrt Zavoda za leti 2013 in 2014. S načrtoma, ki znaša za leto 2013 4.916.703.621evrov in za leto 2014 4.955.424.723 evrov sta usklajena z Ministrstvom za finance in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter proračunom Republike Slovenije kar pomeni, da so pokojnine za naslednji dve leti zagotovljene. Sprejeli so tudi sklep, da se bodo pokojnine zaradi božično-novoletnih praznikov izplačale 28. decembra 2012.Ko so obravnavali in tudi brez večjih pripomb sprejeli poslovanje Kapitalske družbe, poročilo o poslovanju Sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov, program dela, kadrovski načrt, plan investicij in investicijskega vzdrževanja ter finančni načrt Službe ZPIZ za leto 2013 in 2014 je bilo izrečeno kar nekaj pohval Kapitalski družbi in ZPIZU-u.

Ker Marijanu Papežu, generalnemu direktorju ZPIZ 11. aprila 2013 poteče mandat je Svet Zavoda sprejel postopek za imenovanje generalnega direktorja.

Zveza društev upokojencev Slovenije je ZPIZ, za projekt »Starejši za višjo kakovost življenja doma«, zaprosila za 10 tisoč evrov. Zavod Ypsilon pa je za projekt »Simbioz@, e-pismena Slovenija« zaprosil za 20 tisoč evrov. Obe vlogi je Svet Zavoda zaradi varčevalnih ukrepov zavrnil.

Po končani seji smo za pogovor prosili Anko Tominšek, predsednico Sveta ZPIZ. Za SENIORSKE NOVICE je povedala: