sreda, 09. november 2016

Skupščina ZZZS ni glasovala o predlogu finančnega načrta

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zaradi nesklepčnost ni odločala o predlogu finančnega načrta za leto 2017. Najprej so glasovali o predlogu, da bi odločanje predložili na naslednjo skupščino, ki bo predvidoma 13. decembra. Predlog ni bil izglasovan. Pred glasovanjem o predlogu finančnega načrta pa je bila skupščina nesklepčna. Tako bo skupščina imela predlog finančnega načrta znova na mizi na naslednji seji.Zaplet je nastal zato ker sta dva člana skupščine na strani izvajalcev glasovala proti temu, da se odločanje o finančnem načrtu preloži na naslednjo sejo. Preložila pa naj bi se zato ker je skupščina ZZZS pred tem, na predlog Ladislava Rožiča, predstavnika zavarovancev, soglasna sprejela sklep s katerim zahtevajo od vlade, da se financiranje pripravnikov, sekundarijev, specializacij ter terciarja 1 v zdravstvu financira iz državnega proračuna ne pa iz blagajne ZZZS. Poleg tega naj se iz državnega proračuna zagotovi denar za dodatne programe zdravstvenih storitev, ki bodo skrajšali čakalne dobe na dopustni čas.Poudaril je še, da je treba spremeniti sistem financiranja zdravstva, saj tako več ne gre in ljudje umirajo, ko čakajo na vrsto za zdravstveno storitev. "Tudi neoliberalne države prispevajo bistveno več za zdravje državljanov iz proračuna, kot pa ga prispeva Slovenija."

Frančiška Četkovič, predstavnica upokojencev pa je k temu dodala, da bomo v prihodnjem letu za zdravstvo namenili manjši delež v primerjavi z bruto domačim proizvodom kot letos. Zato takšnega finančnega načrta ne more podpreti, vodstvo ZZZS pa je pozvala, naj pripravi predlog finančnega načrta v skladu s potrebami, ki obstajajo v zdravstvu. Razliko, kolikor ne more kriti ZZZS, pa naj krije državni proračun.Marjan Sušlja, v. d. generalnega direktorja ZZZS je izpostavil: "Predlog finančnega načrta predvideva 2,6 milijarde prihodkov in odhodkov. Naravnan je v skrajševanje čakalnih vrst, v financiranje novih izbranih programov, dodatni denar pa se namenja tudi za uvajanje novih zdravil in medicinskih pripomočkov."

Predstavnik vlade v skupščini ZZZS Stane Vencelj se je strinjal, da je takšen predlog na mestu, a je opozoril, da je treba narediti spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ali pa pogojno v zakonu o izvrševanju proračuna. Predloga prvega zakona še ni, drugi pa je v parlamentarni obravnavi.Skratka, člani skupščine so s tem ko so zapustili sejo skupščine dosegli, da se bo o finančnem načrtu ZZZS za leto 2017 odločalo na naslednji skupščini, ki bo predvidoma v sredini decembra. V tem času bodo, po sklepu skupščine ZZZS, sprejete zahteve poslali Vladi RS in upajmo, da jih bo upoštevala.

Besedilo in foto: Janez Platiše