nedelja, 22. marec 2020

ZDUS se je odzval na vladni predlog kriznega dodatka za upokojence

Ljubljana, 22.3.2020 – Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), ki podpira vladni predlog kriznega dodatka za upokojence se je odzvala in predsedniku vlade, ministru za finance in ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poslala svoje predloge. 


V ZDUS predlagajo, da se krizni dodatek dodeli najbolj ranljivim skupinam upokojencev. Razdelili bi jih v tri razrede in v zneskih, ki jih bo določila vlada, saj slednja ve, s kakšnimi sredstvi razpolaga in kako dolgo časa bo tako pomoč lahko zagotavljala. Razrede bi lahko razvrstili: (1.) pokojnina do 500 evrov dodatek 200 oz. 250 evrov, (2.) pokojnina do 600 evrov dodatek 150 oz. 180 evrov in (3.) pokojnina do 700 evrov dodatek 100 oz. 120 evrov. Enkratni finančni učinki na predlaganih primerih so ocenjeni na okrog 40 oz. 50 MIO evrov.

V kolikor krizni dodatek ne bo posegel v pokojninsko blagajno, bi lahko vlada iz proračuna namenila: (1.) pokojnina do 500 evrov dodatek 300 evrov, (2.) pokojnina do 600 evrov dodatek 230 evrov in (3.) pokojnina do 700 evrov dodatek 130 evrov. Krizni dodatek bi tako prejelo 300 tisoč upravičencev.

Prav tako predlagajo, da se v obdobju 1.4. do 31.12.2020 zamrzne izplačevanje 40 odstotkov oz. 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine tistim, ki so še zavarovani (dvojni status), s čimer se zmanjšajo odhodki iz pokojninske blagajne za približno 46 milijonov evrov.Opozarjajo tudi na siceršnje zavzemanje na povečanje izdatkov za pokojnine, saj nam mora biti nadomeščen izpad zaradi neusklajevanja pokojnin, ki znaša 5,6 odstavkov. Prav tako pa je potrebno izvrševati sistemski zakon in določila koalicijske pogodbe. Upoštevaje pričakovano zniževanje BDP, vladi predlagamo, da preveri možnosti koriščenja potencialne pomoči ECB.

Predlagajo pa tudi jasno definicijo kriznega dodatka, kaj je po vsebini in obsegu, kdo je do njega upravičen in koliko časa ga bo prejemal. Ne smemo pozabiti tudi na dolgoročne posledice – kako bo krizni dodatek upoštevan kot dohodek in na kaj vse bo posledično vplival. Tu imajo v mislih predvsem sedanje upravičence do različnih oblik socialnih pomoči, varstvenega dodatka ipd.

Krizni dodatek bi moral biti dodeljen uživalcem pokojnin, tudi z upoštevanjem pokojnin iz tujine in uživalcem dela vdovske pokojnine (tako je že tretje leto tudi pri letnem dodatku, za kar ima ZPIZ podatke za leto 2019, za leto 2020 pa so v pridobivanju) in brezposelnim, ki prejemajo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja ter imajo stalno bivališče v Sloveniji in, ki že sedaj ne dosegajo praga revščine 662 evrov. Velja opozoriti tudi na dejstvo, da bodo upokojenci svoje pokojnine redno prejemali, med tem pa bo med delovno aktivnim prebivalstvom marsikdo ostal brez zaposlitve, zapirala se bodo podjetja ipd.

Pripravili:
Predsednik ZDUS Janez Sušnik in tajnik ZDUS Nika Antolašić s sodelavci