četrtek, 22. oktober 2020

Pokojnine se bodo povečale za 2 odstotka

Ljubljana, 22.10.2020 - Na današnji seji je svet zavoda na podlagi Zakona o spremembi zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, sprejel sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov. Tako se bodo s 1. decembrom pokojnine in določeni drugi prejemki, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, izredno uskladile za 2 odstotka. 


Obvestila o iredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov v letu 2020 prejmejo samo tisti uživalci, katerih pokojninski oziroma invalidski prejemek je obremenjen z odtegljajem na podlagi izvršilnega naslova ali administrativne prepovedi.

Člani sveta zavoda so sprejeli tudi sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo ter sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine. V sklepih so določeni zneski za letošnje leto, in sicer za obdobje od 1. decembra 2020 dalje.

Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. decembra 2020 znaša 912,78 evra oziroma 668,15 evra, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.

Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. decembra 2020 znaša 3.651,12 evra oziroma 2.672,62 evra, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.

Najnižja pokojnina za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. decembra 2020 znaša 246,45 evra.

Nadomestila iz 80., 84., 85., in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2020, se od 1. decembra 2020 dalje odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 533,98 evra.

Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost nastalo v letu 2020, pa se odmeri največ v višini 2.135,91 evra.

Del vdovske pokojnine od 1. decembra 2020 dalje znaša največ 106,80 evra za v tem letu uveljavljeno pravico, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 2.135,91 evra.

Poročilo o poslovanju Kapitalske družbe, d. d.

Člani sveta zavoda so se seznanili s poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d. Ta kaže, da je celotni vseobsegajoči donos v letu 2019 znašal 96,7 milijona evrov po nakazilu ZPIZ, pred nakazilom ZPIZ pa bi znašal 146,7 milijona evrov, brez upoštevanja davčnih posledic. Kapitalska družba, d. d., je imela na 31. 12. 2019 več kot milijardo evrov sredstev.

Kapitalska družba, d. d., je tudi v letu 2019 uspešno izpolnjevala svoje poslanstvo, to je zagotavljanje dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in učinkovito upravljanje SODPZ. Skupno je Kapitalska družba, d. d., doslej nakazala ZPIZ 864,3 milijona evrov.

Dobiček iz poslovanja je znašal 4,4 milijona evrov, čisti dobiček poslovnega leta 2019 pa je negativen-16,2 milijona evrov. Čisti poslovni izid za leto 2019 bi bil brez nakazila za ZPIZ za 50 milijonov evrov višji in bi znašal 33,8 milijona evrov, brez upoštevanja davčnih posledic.

V Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije so konec leta 2019 upravljali 795,2 milijona evrov, ki predstavljajo pokojninske prihranke 48.356 zavarovancev/članov. Na 31. 12. 2019 je poklicne pokojnine prejemalo 286 poklicnih upokojencev, višina kosmatih pokojnin pa je v letu 2019 dosegla 3,8 milijona evrov. Donosnost SODPZ je v letu 2019 znašala 4,97 odstotka.

Polletno poročilo zavoda 2020

Na podlagi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2020 UMAR-ja je zavod pripravil oceno za leto 2020, ki temelji na realizaciji prihodkov in odhodkov v obdobju januar–junij 2020 ter projekciji do konca leta. Iz predstavitve zavodovega polletnega poročila 2020 je razvidno, da so bili skupni prihodki zavoda v obdobju januar-junij 2020 realizirani v višini 3.048.383.642 evrov, kar je 52,3 odstotka načrtovanih. Skupni odhodki zavoda so v obdobju januar-junij 2020 znašali 3.041.348.826 evrov in so dosegli 52,2 odstotka načrtovanih. V primerjavi s povprečno načrtovano višino za šestmesečno obdobje so bili višji transferi za zagotavljanje socialne varnosti ter odhodki za pokojnine, medtem ko so bile vse ostale glavne postavke odhodkov nižje.

Na podlagi navedenih izhodišč in ocen bo zavod leto 2020 zaključil z izravnanimi prihodki in odhodki. Pregled glavnih postavk za leto 2020 po ekonomski klasifikaciji prihodkov in odhodkov v primerjavi s sprejetim Finančnim načrtom za leto 2020 kaže na naslednje razlike. Skupni prihodki zavoda so v letu 2020 ocenjeni v višini 5.923.121.365 evrov in bodo za 1,6 odstotka višji, kot so bili načrtovani v finančnem načrtu. Skupni odhodki zavoda so za leto 2020 ocenjeni v višini 5.923.121.365 evrov in bodo za 1,6 odstotka višji od načrtovanih zaradi višjih sredstev za zagotavljanje socialne varnosti (izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka) ter odhodkov za pokojnine. 

Vir: ZPIZ